FANDOM


4415001i
物攻:2915
物防:2915
Cost:25
憤怒爆炎
4415002i
物攻:3415
物防:3415
Cost:30
SUN!SUN!SUN!
4415003i
物攻:2915
物防:2915
Cost:25
勝利女神
4415004i
物攻:3015
物防:3015
Cost:26
炎神之焰護印
4415801i
物攻:3537
物防:2894
Cost:28
忘卻之豪炎
4425001i
物防:2915
魔防:2915
Cost:25
波賽頓之怒
4425002i
物防:3415
魔防:3415
Cost:30
絕對零度
4425003i
物防:2915
魔防:2915
Cost:25
療癒鼓舞
4425004i
物防:3015
魔防:3015
Cost:26
歌姫與大海的福音
4435001i
物攻:2915
魔攻:2915
Cost:25
金星風
4435002i
物攻:3415
魔攻:3415
Cost:30
夢幻恩典
4435003i
物攻:3015
魔攻:3015
Cost:26
機巧真‧爽風
4435004i
物攻:2915
魔攻:2915
Cost:25
希望之嵐
4435801i
物攻:3415
魔攻:3415
Cost:30
重生恩典
4435802i
物攻:3215
魔攻:3215
Cost:28
春光爛漫
4445001i
魔攻:2915
物防:2915
Cost:25
榮耀聖音
4445002i
魔攻:3415
物防:3415
Cost:30
天岩戶
4445003i
魔攻:3015
物防:3015
Cost:26
天帝雷矢
4445004i
魔攻:3415
物防:3415
Cost:30
電極磁力
4445801i
魔攻:2894
物防:3537
Cost:28
皎潔銀月
4455001i
魔攻:2915
魔防:2915
Cost:25
原初之罰
4455002i
魔攻:3415
魔防:3415
Cost:30
闇夜嘆息
4455003i
魔攻:2915
魔防:2915
Cost:25
畜體與靈魂皆為女王所有
4455004i
魔攻:3015
魔防:3015
Cost:26
鋼鐵護身
4455801i
魔攻:3537
魔防:2894
Cost:28
誘惑之吻
4455802i
魔攻:3415
魔防:3415
Cost:30
幽冥光引
4465001i
魔防:3915
物攻:3915
Cost:35
零點巴哈姆特
4465801i
魔防:2715
物攻:2715
Cost:23
死神之鐮
4465802i
魔防:3215
物攻:3215
Cost:28
奪命斬首波
4465803i
魔防:3209
物攻:3209
Cost:27
幻想協奏曲
召喚獸圖鑑
稀有 NRSRSSRUR
屬性
其他 武器圖鑑(列表)・頭盔圖鑑(列表)・鎧甲圖鑑(列表)・召喚獸圖鑑(列表)